Sistemul informaţional al cadastrului agricol în Republica Moldova | Land Portal

Informations sur la ressource

Date of publication: 
décembre 2013
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
uasm:4409

Condiţiile climaterice instabile caracteristice pentru Republica Moldova destabilizează piaţa produselor agricole. Acestea, dar şi alte particularităţi ale agriculturii contemporane, pun societatea noastră în faţa unei nevoi acute de informatizare, mai ales înceea ce-i priveşte pe producătorii agricoli(fermierii), dar şi autorităţile publice de toate nivelurile. Implementarea Sistemului Informaţional al cadastrului agricol, iniţiată cu succes în ţara noastră, este o soluţie fundamentală în acest sens. În articol este prezentată structura Sistemului Informaţional al cadastrului agricol şi sunt analizaţi factorii care impulsionează elaborarea şi implementarea acestui sistem: necesitatea securităţii alimentare; necesitatea implementării metodelor moderne de administrare a terenurilor agricole, inclusiv subvenţionarea agriculturii; necesitatea cunoaşterii temeinice a obiectului Sistemului Informaţional al cadastrului agricol şi anume calităţile fondului funciar agricol etc. În procesul de dezvoltare şi de integrare europeană, agricultura Republicii Moldova se va confrunta inevitabil cu necesitatea implementării unui Sistem Informaţional al cadastrului agricol, după modelul ţărilor partenere. Cunoaşterea mediului informaţional, argumentarea ştiinţifică a procesului de informatizare a societăţii, a domeniuluirural şi nu numai, devin obiective majore.
Unstable weather conditions specific for the Republic of Moldova destabilize the agricultural products market. These and other features of modern agriculture make our society to face acute need for informatization, especiallyitconcernsthe agricultural producers(farmers) but also public authorities of all levels.The implementation ofAgricultural Cadastre InformationSystem, initiated successfullyin our country, is a fundamental solutionin this regard. This paper presents the structure of Agricultural Cadastre Information System and analyzes the factors impelling the development and implementation of this system: the need for food security, the need to implement modern methods of agricultural land management, including agricultural subsidies; the need to have a thorough knowledge ofthe object ofthe Agricultural Cadastre Information System and namelythe qualityof agricultural land fund etc. In the process of European integration and development, Moldovan agriculture will inevitably face the need toimplement anAgricultural Cadastre Information System accordingto the model of partner countries.Among its major objectives we can mention the knowledge of information environment and scientific argumentation of information process for the society, especially for rural areas and beyond.

Auteurs et éditeurs

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Popescul, Sergiu
Botnarenco, Ion

Fournisseur de données

Concentration géographique

Partagez cette page