Forest land transformation in Latvia: resume of the PhD paper for the scientific degree of Dr.silv. in Forest Economic and Policy | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
December 2008
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:LV2008000243
Pages: 
61

The Promotional Paper Forest Land Transformation in Latvia by Gunta Bāra has been developed at the Forest Faculty of the Latvian University of Agriculture between 2001 and 2007. Goal of the Promotional Paper: to identify the main problems in transformation of forest land in the Republic of Latvia and gaps in legislative instruments regulating the process of change of land use type, to prepare recommendations for their elimination, to develop a methodology for calculation of compensation for the losses caused to the state as a result of destruction of natural forest environment. Tasks of the Promotional Paper: (1) analysis of legislative instruments regulating forest land transformation in Latvia and in other European countries; (2) analysis of values of natural forest environment; (3) development of a methodology for calculation of compensation and losses caused by forest land transformation; (4) development of recommendations for amendments to the legislative acts of the RL. Structure of the Promotional Paper corresponds to the above mentioned tasks and includes 6 chapters: 1. Analysis of legislative instruments regulating forest land transformation in Latvia and in other European countries. The chapter includes the analysis of the currently valid forest land transformation processes, reviews legislative terminology, municipal competency, rights, obligations and liability of forest owners in connection with land transformation. It also presents an insight into historic laws and regulations of Latvia and experience of several European countries. 2. Material, period and methodology of the research. 3. Analysis of values of natural forest environment. The chapter presents a legal framework on forest and forest lands and defines what is the current forest property structure in Latvia. It includes a discussion about the values of natural forest environment and legally defined values, analyses their role and effect of their loss. 4. Development of a methodology for calculation of compensation and losses caused by forest land transformation. The chapter contains information about the generally accepted basic models of forest value calculation in the world and in Latvia. Practical examples characterise the current method for calculation of losses caused by forest land transformation and some recommendations are given how to improve it. The chapter also includes a scheme developed by the author of the paper, which is based on forest naturalness and the principle of ecological significance, representing the method for calculation of compensation and losses. 5. Recommendations for amendments to the legislative acts of the RL. A summary of recommendations for the necessary amendments to four legislative acts what would optimize them and would eliminate the existing deficiencies. 6. Conclusion. The Promotional Paper includes 106 pages; the information is summarised in 11 tables and 32 pictures; there are references to 98 sources in literature. The final part contains 5 conclusions and 6 recommendations.

Guntas Bāras promocijas darbs „Meža zemes transformācija Latvijā” izstrādāts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē laika periodā no 2001. gada līdz 2007. gadam. Promocijas darba mērķis: Identificēt galvenās problēmas meža zemes transformācijai Latvijas Republikā un nepilnības normatīvajos aktos, kas saistītas ar zemes lietojumu veidu maiņas procesu, izstrādāt priekšlikumus to novēršanai, izveidot kompensācijas aprēķināšanas metodiku, sakarā ar zaudējumiem valstij, kuri rodas dabiskās meža vides iznīcināšanas rezultātā. Promocijas darba uzdevumi: 1. Meža zemes transformācijas tiesiskā nodrošinājuma analīze Latvijā un citās Eiropas valstīs. 2. Dabisko meža vides vērtību analīze. 3. Meža zemes transformācijas izraisīto zaudējumu un kompensācijas aprēķināšanas metodikas izstrāde. 4. LR tiesisko aktu grozījumu priekšlikumu izstrāde. Promocijas darba struktūra ir pakārtota augstāk minēto pētījumu uzdevumiem un sastāv no 6 nodaļām: 1. Meža zemes transformācijas tiesiskā nodrošinājuma analīze Latvijā un citās Eiropas valstīs. Nodaļā veikta pašreiz spēkā esošā meža zemes transformācijas procesu analīze, raksturoti normatīvie jēdzieni, pašvaldību kompetence, meža īpašnieku tiesības, pienākumi un atbildība transformācijas kontekstā. Apkopots ieskats vēsturiskajās likumdošanas normās Latvijā un vairāku Eiropas valstu aktuālajā pieredzē. 2. Pētījumu materiāls, periods un metodika. 3. Dabiskās meža vides vērtības un to analīze. Izklāstīts, kāds ir meža un meža zemes juridiskais definējums, kāda ir pašreizējā meža īpašumu struktūra Latvijā. Izvērsta diskusija par dabiskā meža vides vērtībām un normatīvi noteiktajām, analizēta to lomas un zudumu dažādā ietekme. 4. Meža zemes transformācijas izraisīto zaudējumu un kompensācijas aprēķināšanas metodika. Satur informāciju par vispārpieņemtajiem meža vērtību aprēķinu pamat modeļiem pasaulē un Latvijā. Ar praktiskiem piemēriem raksturota pašreizējā metode zaudējumu aprēķinam, ko izraisa meža zemes transformācija un sniegti priekšlikumi, kā to uzlabot. Iekļauta shēma, kas ataino autores izstrādāto metodi kompensācijas un zaudējumu aprēķinam, par pamatu Ņemot meža dabiskumu un ekoloģiskā nozīmīguma principu. Uzskatāmības labad grafiski salīdzinātas abas metodes, kas atspoguļo priekšlikumu būtību. 5. LR tiesisko aktu grozījumu priekšlikumi. Apkopoti priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem četros tiesību aktos, kas nodrošinātu to optimizāciju un novērstu pašreizējos trūkumus. 6. Kopsavilkums. Apkopotas autores atziņas, secinājumi un priekšlikumi, kas gūti padziļināti pētot un analizējot meža zemes transformācijas problemātiku Latvijā. Promocijas darba apjoms ir 106 lappuses; informācija apkopota 11 tabulās un 32 attēlos; izmantoti 98 literatūras avoti. Darba nobeigumā formulēti 5 secinājumi un 6 priekšlikumi.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

Bara, G., Latvia Univ. of Agriculture, Jelgava (Latvia). Faculty of Forestry

Corporate Author(s): 

The Latvia University of Agriculture (LLU) Strategic Development Plan 2010-2016, was developed during 2009 and approved by the LLU Senate on June 10, 2009.

In order to perform its functions and implement its goals and objectives, the Latvia University of Agriculture has developed three activity programs:

1. Studies 
2. Science
3. Administrative and financial support for studies and research work

Publisher(s): 

The Latvia University of Agriculture (LLU) Strategic Development Plan 2010-2016, was developed during 2009 and approved by the LLU Senate on June 10, 2009.

In order to perform its functions and implement its goals and objectives, the Latvia University of Agriculture has developed three activity programs:

1. Studies 
2. Science
3. Administrative and financial support for studies and research work

Data provider

Share this page