FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
October 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:248
Copyright details: 
RECOFTC

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập huấn biến đổi khí hậu và phát triển năng lực nên đã có những kiến thức nhất định về các lĩnh vực này.

Authors and Publishers

Corporate Author(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Data provider

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Share this page