สิทธิพลเมืองกับภูมิทัศน์กฏหมายป่าไม้ไทย | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
August 2019
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:345
Copyright details: 
© RECOFTC Aug 2019

ชุดข้อมูลนี้เรียบเรียงและนำกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้มานำเสนอคู่กับสิทธิพลเมืองไทย ซึงมีประโยชน์กับภาคประชาชนที่ควรให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและตระหนักรับรู้ถึงสิทธิพลเมืองคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ประเทศไทย

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Data provider

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Share this page