Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 114.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2001
  Global

  This paper discusses the role of FAO support to the Government of Mozambiques Land Commission since 1995, through three consecutive projects. While each has had a relatively short duration, all have been planned and implemented within a single conceptual framework with a much longer time horizon. This has allowed a difficult and complex issue to be progressively developed and nurtured within a realistic time scale, while building up a strong sense of national ownership of the process.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2001
  Global

  Desertification occurs in drylands,which span a third of the earth ’s land surface in over 110 countries.It influences the lives of about 500 000 people – the so-called environmental refugees –including many of the world ’s poorest and most marginalized populations. Each year 12 million hectares (ha)are lost to deserts.That is enough land to grow 20 million tonnes of grain.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Hoofddoel van dit speerpunt is om zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven uit te rusten met een operationele kennisinfrastructuur die toegesneden is op de relatie tussen (antropogene en natuurlijke) klimaatverandering en meervoudig ruimtegebruik

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Binnen het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik is een gebiedsanalyse uitgevoerd, vooral gezien vanuit de betrokkenen zelf (agrariërs, agribusiness, recreatiesector, natuurbescherming, bewoners en andere betrokkenen). Met behulp van gegevens uit het Ruimtelijk Economisch Model (REM) en de CBS-Landbouwtellingen zijn de ontwikkelingen in het studiegebied geanalyseerd en vergeleken met de ontwikkelingen elders. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in beeld te krijgen, zijn vervolgens interviews en discussiebijeenkomsten gehouden.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Deze publicatie gaat over de toekomst van natuur in het landinrichtingsgebied Losser en is een van de achtergronddocumenten die in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied zijn opgesteld, waarin het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden ende realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) centraal staan. Hierbij is de rol voor de terreinbeherende organisaties alhier - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Edwina van Heek en Landschap Overijssel - van groot belang.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Dit rapport kijkt naar de lange termijn ontwikkelingen - de komende twee decennia - in het agrarisch gebied, met daarbij de ambities van de Stichting Natuur en Milieu in het achterhoofd. Het agrarisch gebied slaat op dat deel van Nederland dat niet verstedelijkt is noch natuurterrein. De volgende vragen worden beantwoord. - Wat mogen we in de diverse gebieden op langere termijn verwachten? - Wat is gezien de doelstellingen van SNM eigenlijk gewenst met betrekking tot het agrarisch gebied? - Welke middelen staan tot onze beschikking om de kloof tussen verwacht en gewenst te overbruggen?

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Voor een evaluatie van programma 314 zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. 1 Welke prestaties heeft programma 314 geleverd en welke leerpunten kunnen worden opgetekend voor programma 376 (Mens, economie en groene ruimte)? 2 Wat is de doorwerking geweest van kennisproducten in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het beleid voor de groene ruimte en hoe kan deze doorwerking op middellange termijn vergroot worden? 3 Wat is de toekomstige vraag naar gammaonderzoek voor de groene ruimte en in welke richtingen moeten de investeringen in onderzoek gaan?

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page