Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 11.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Binnen het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik is een gebiedsanalyse uitgevoerd, vooral gezien vanuit de betrokkenen zelf (agrariërs, agribusiness, recreatiesector, natuurbescherming, bewoners en andere betrokkenen). Met behulp van gegevens uit het Ruimtelijk Economisch Model (REM) en de CBS-Landbouwtellingen zijn de ontwikkelingen in het studiegebied geanalyseerd en vergeleken met de ontwikkelingen elders. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in beeld te krijgen, zijn vervolgens interviews en discussiebijeenkomsten gehouden.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Hoofddoel van dit speerpunt is om zowel de Nederlandse overheid als het bedrijfsleven uit te rusten met een operationele kennisinfrastructuur die toegesneden is op de relatie tussen (antropogene en natuurlijke) klimaatverandering en meervoudig ruimtegebruik

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Dit rapport kijkt naar de lange termijn ontwikkelingen - de komende twee decennia - in het agrarisch gebied, met daarbij de ambities van de Stichting Natuur en Milieu in het achterhoofd. Het agrarisch gebied slaat op dat deel van Nederland dat niet verstedelijkt is noch natuurterrein. De volgende vragen worden beantwoord. - Wat mogen we in de diverse gebieden op langere termijn verwachten? - Wat is gezien de doelstellingen van SNM eigenlijk gewenst met betrekking tot het agrarisch gebied? - Welke middelen staan tot onze beschikking om de kloof tussen verwacht en gewenst te overbruggen?

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Voor een evaluatie van programma 314 zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. 1 Welke prestaties heeft programma 314 geleverd en welke leerpunten kunnen worden opgetekend voor programma 376 (Mens, economie en groene ruimte)? 2 Wat is de doorwerking geweest van kennisproducten in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het beleid voor de groene ruimte en hoe kan deze doorwerking op middellange termijn vergroot worden? 3 Wat is de toekomstige vraag naar gammaonderzoek voor de groene ruimte en in welke richtingen moeten de investeringen in onderzoek gaan?

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Monitoring land use with geographical databases is widely used in decision-making. This report presents the possibilities, methods and adapted techniques using geo-information in monitoring land use changes. The municipality of Soest was chosen as study area and three national land use databases, viz. Top10Vector, CBS land use statistics and LGN, were used. The restrictions of geo-information for monitoring land use changes are indicated. New methods and adapted techniques improve the monitoring result considerably.

 6. Library Resource
  National Policies
  January, 2002
  Italy

  The Environmental Action Strategy for Sustainable Development in Italy is a strategic instrument with a national coverage which sets out the goals to be attained for sustainable development and outlines related measures and actions to be undertaken. The national environmental action strategy ensures continuity to the European Union action, namely through the Sixth Environmental Action Plan, with the targets regarding social cohesion, full employment and environmental protection approved by the Council of Europe in Lisbon and Göthenburg.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Met het in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorgestelde beleid, worden de waardevolle landschappen in Nederland de komende 20 jaar vooralsnog onvoldoende beschermd tegen de oprukkende verstedelijking. Bij continuering van de huidige trends en zonder aanvullend beleid gaat in 2020 door verstedelijking ruim 20␟an de waardevolle landschappen verloren. Met name landschappen in de Noordvleugel van de Randstad en de provincie Utrecht staan onder druk. Het kabinet stelt in de Vijfde Nota wel doelen voor het behoud van landschap en introduceert onder meer het instrument 'groene contouren'.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page