Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 15.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Het blok Luddeweer-Overschild bestaat grotendeels uit holocene afzettingen. Oudere afzettingen uit het Pleistoceen (dekzand) komen plaatselijk binnen 120 cm - mv. voor. De afzettingen uit het Holoceen bestaan uit veen en zeeklei. Binnen de zeekleigronden zijn poldervaaggronden, drechtvaaggronden, leekeerdgronden en liedeerdgronden onderscheiden. De moerige gronden zijn onderverdeeld in broekeerdgronden en plaseerdgronden. Binnen de veengronden zijn koopveengronden, weideveengronden en waardveengronden onderscheiden. In het blok Luddeweer-Overschild zijn 5 grondwatertrappen onderscheiden.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Op verzoek van de directie Zuidwest van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de ruimtedruk in de Zuidelijke Randstad. Hierbij is zowel gekeken naar de huidige als naar de toekomstige ruimtedruk. Ook wordt inzicht gegeven in de diverse prijsvormings- en verwervingsprocessen van grond. Om de regionale verschillen aan te geven zijn 9 landbouwgebieden in Zuid-Holland onderscheiden.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Bij Alterra is veel kennis aanwezig om de gebruikswaarde of geschiktheid van gronden te bepalen. Deze kennis over bodemgeschiktheid voor akker-, weide- en tuinbouw is opgenomen in een digitaal kennissysteem, BODEGA. BODEGA maakt het mogelijk om op eengebruikersvriendelijke, inzichtelijke en interactieve wijze kwalitatieve landevaluatiekennis (beslisregels, classificaties) te ontwerpen, beheren, tonen, wijzigen en toepassen.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2000

  Hoogtepunten uit de Natuurbalans 2000 van het Natuurplanbureau: aanvullend milieubeleid is nodig in de vorm van betere milieucondities en ruimtelijke samenhang van natuurgebieden; aanleg van groen rond steden stagneert; prioritering waar welke landschapskwaliteiten behouden dienen te blijven ontbreekt; een uitgewerkt beschermingsbeleid voor de Noordzee ontbreekt

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  In het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen bij Tilburg wil een aantal partijen een grondbank opzetten. Aanleiding hiervoor is dat verschillende grondeigenaren grond in tijdelijk gebruik willen geven bij de agrariërs in de omgeving. Overlegplatform Duinboeren is een plaatselijke organisatie van de boeren die actief is op het gebied van plattelandsvernieuwing door boeren. Dit overlegplatform speelt bij de grondbank een belangrijke rol. Het bepaalt aan de hand van criteria welke boeren het meest inaanmerking komen voor het gebruik van de grond. Hiermee adviseert het de grondeigenaren.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  Bij steeds meer beleid en wetgeving spelen regelingen een rol die betrekking hebben op individuele percelen. Voor de uitvoering en evaluatie van deze regelingen bestaat er daarom grote behoefte aan perceelsgebonden informatie. Om een efficiënte verzameling, opslag en verwerking van deze informatie mogelijk te maken speelt geografische vastlegging van de grenzen van percelen een belangrijke rol.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page