Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 5.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2005

  Dit werkboekje rapporteert de stand van zaken in de ontwikkeling van een digitaal interactief ecologisch kennisspel. Het kennisspel is bedoeld voor regionale actoren of vertegenwoordigers van regionale organisaties en landschapsontwerpers die betrokken zijn bij het planningsproces van gebiedsplannen, waarin natuur één van de doelstellingen is. Doel van het spel is die actoren (groepen) spelenderwijs inzicht te verschaffen in de ecologische pincipes en processen, die cruciaal zijn bij het ontwerpen van effectieve ecologische netwerken.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2005

  Deze studie is een verslag van een kwalitatief onderzoek naar het experiment Gaasterland. Het experiment Gaasterland is de specifieke manier waarop in Gaasterland het EHS-beleid wordt vormgegeven. De ontwikkelingen tussen 1995 en 2005 zijn beschreven. Daaruit blijkt dat na een aanvankelijke verwijdering tussen boeren, natuurorganisaties en overheden de samenwerking en het onderlinge vertrouwen weer langzaam begint te herstellen. De manier waarop dit vorm krijgt, is beschreven.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2005

  Hoe zou de land- en tuinbouw er in 2030 uit moeten zien en welke stappen moeten we daarvoor nemen? Deze vragen stonden centraal bij de toekomstverkenningen van de Systeeminnovatieonderzoeksprogramma’s. De verkenningen, gehouden met diverse vertegenwoordigers van belangengroepen, leverden interessante toekomstbeelden op waarmee beleid en onderzoek zich kunnen richten op de gewenste toekomst. Ook zijn knelpunten vastgesteld die weggenomen moeten worden om de weg naar de toekomst vrij te maken.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2005

  Dit rapport gaat de wensen en behoeften aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid na. Aanleiding is een onderzoeksrapport van het voormalige EC-LNV waarin werd geconstateerd dat de bestaande site voor gebiedsgericht beleid niet voldeed en kennis tussen gebiedsactoren en kennisinstellingen beter moest worden ontsloten. Aansluitend bij de decentralisatie wil het Rijk provincies zo goed mogelijk faciliteren.

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2005

  De daling van het aantal agrarische bedrijven roept de vraag op, wie het cultuurlandschap in de toekomst zal beheren. Want ruim tachtig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing verandert van boerderij in woonhuis. In de praktijk vernadert daarmee ook het uiterlijk van het gebouw, van het erf en het landschap. De twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer willen deze nieuwe buitenlui gaan inforemeren en van advies dienen. Met financiële steun van LNV is een project opgestart om de nieuwe doelgroep te leren kennen.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page