Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 15.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2008

  De belangen van landeigenaren en natuurbeschermers staan vaak tegenover elkaar als het gaat om de vraag waar beheer en ontwikkeling van natuur wenselijk zijn. Het Programma Beheer laat de allocatie van subsidies binnen percelen over aan de aanvragers. Veelal zijn economische argumenten dan doorslaggevend. Een ruimtelijk bio-economisch model laat zien dat dit ertoe leiden kan dat met de gemaakte kosten niet het maximale ecologische resultaat wordt behaald

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2008

  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil realiseren. De doelstellingen zijn gekoppeld aan de functie waternatuur voor de beken en het herstel van drie zogeheten natte natuurparels.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  Onzekerheid over (omvang en tempo van) de gevolgen van klimaatverandering vormt een essentieel punt bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting. De mate waarin en de snelheid waarmee veranderingen optreden zijn niet precies bekend. Een afwegingskader geeft de overheid en de planontwikkelaar instrumenten in handen om de risico’s, de kansen, de kosten en de baten van klimaatadaptatie op verschillende onderscheiden thema’s inzichtelijk te maken. Afwegen: hoe doe je dat. Daarvoor wordt in drie stappen een kader voor gegeven.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  De plannen voor de Zuidplaspolder zijn klimaatbestendig. De kans op overstromingen neemt door de klimaatveranderingen niet toe. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel en de Maeslantkering bieden voldoende veiligheid. In de planontwikkeling is bovendien rekening gehouden met overstromingsrisico’s. Op de meest kwetsbare gebieden, in het veenachtige en lager gelegen zuiden, is geen woningbouw gepland. Mocht de Hollandse IJsseldijk onverhoopt doorbreken zal een deel van het veenweidegebied in het midden van de polder maximaal 1,5 meter stijgen.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  Dienst Landelijk Gebied staat voor de taak om 53 voormalige militaire terreinen terug te geven aan de natuur, al dan niet in combinatie met andere functies. In deze studie wordt het planproces van vier gebieden beschreven, waar ook sprake was van het teruggeven van (niet agrarisch) gebied aan de natuur. Dat zijn: Vliegbasis Soesterberg, Bedrijventerrein Renkums Beekdal, Groei en krimp Veluwe, Pompstation Castricum

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  De inrichting van Nederland gaat de komende decennia veranderen. Tegelijk blijft de mobiliteit sterk toenemen. Op verzoek van Stichting Duurzaam door het Vechtdal heeft de Wetenschapswinkel resultaten van onderzoek gepubliceerd, waaraan een eerder verschenen afstudeeronderwerp (van eerste twee auteurs) aan ten grondslag ligt.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008
  Netherlands

  In dit rapport wordt een zestal voor de agrarische sector relevante vrijstellingen in artikel 15, eerste lid van de Wet op belastingen van Rechtsverkeer (WBR) geëvalueerd. De vrijstellingen zorgen ervoor dat de aankoop van landbouwgrond onder bepaalde voorwaarden onbelast is met 6% overdrachtsbelasting. In de evaluatie wordt per vrijstelling onderzocht of de regeling op een doeltreffende en doelmatige manier leidt tot het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de neveneffecten van de regeling.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008
  Netherlands

  Met instrumenten uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen weidevogelgebieden effectief beschermd gaan worden. Wel lijkt daarbij inzet nodig van de provincies, zo blijkt uit een juridische analyse van Alterra. Tot voor kort viel de juridische bescherming van het weidevogellandschap een beetje tussen wal en schip. Het viel doorgaans immers buiten de Natura 2000-gebieden, terwijl de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen zich meestal beperken tot planologische sturing zonder harde juridische sturingsinstrumenten.

 9. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen.

 10. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2008

  In 2007 is het onderzoek van het cluster VLG ondergebracht in zeven onderzoeksthema’s: Bodem, Water, Klimaat, Stad & Platteland, Landschap, Europees Plattelandsbeleid en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Wat is het effect van de onderzoeksresultaten voor het beleid? Hoe komen we tot goede kennisvragen? Hoe kan het beste verbinding maken tussen het wetenschappelijk onderzoek, beleid en de praktijk? Deze veelgestelde vragen zetten kennisdoorstroming en kennisbenutting hoog op de agenda.

Share this page