Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 14.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  Sinds 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) het nieuwste wapen in de strijd tegen vastgelopen beleidsprocessen en bureaucratisering in het plattelandsbeleid. Decentralisatie van instrumenten en geld naar provincies, zevenjarige prestatiecontracten en meerjarenprogramma’s moeten de uitvoering van dit beleid stimuleren. Het ILG omvat twee sturingswerelden: gebiedsgerichte samenwerking (governance) en contracten (prestatiesturing). Maar, gaan deze werelden in de praktijk ook samen? Het belang van gebiedsprocessen voor natuur en landschap, burger en boer

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verzameld en bewerkt. De gegevens van het Kadaster zijn het meest voor de hand liggende bronbestand, maar deze kwamen door de hoge verstrekkingskosten niet in beeld voor dit project.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  De milieugroep Regionaal Stort Westelijke Mijnstreek vroeg zich af of de zandgroeves bij Spaubeek en Schinnen niet op een betere en snellere manier ingericht konden worden dan in de planvorming tot nu toe gebeurde. Om deze vraag te beantwoorden is een overzicht gemaakt van de regionale behoeften en gekeken of met een aantal ontwerpen aan die behoeften tegemoet gekomen kan worden. Het blijkt dat een op natuur en licht recreatief medegebruik gerichte inrichting het meest aansluit bij de wensen van bewoners en bestuurders

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  Gebiedsontwikkeling heeft als doel het fysieke landschap aan te passen aan de wensen van de gebruikers, zodat het landschap beter, mooier en waardevoller wordt. In de loop van het ontwikkelingsproces worden daarover besluiten genomen waarbij uiteenlopende waarden en belangen tegen elkaar worden afgewogen. Het combineren van functies en het zoeken naar overlap van belangen wordt bemoeilijkt door begripsverwarring. Het concept groen-blauwe netwerken kan dat oplossen. Dat stelt Paul Obdam, onderzoeker van Wageningen UR, in een publicatie voor Habiforum.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  Onderzoek toont aan dat er in Nederland recreatieve groentekorten zijn. Deze tekorten manifesteren zich met name in stedelijke netwerken met een grote ruimtedruk en lijken mede veroorzaakt door de beperkte realisatie van groene plannen. In deze verkenning is op een rij gezet welke knelpunten in de literatuur beschreven zijn die deze beperkte realisatie veroorzaken. Uit interviews met deskundigen uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat de meeste van deze knelpunten nog steeds actueel zijn.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  Samenvattend leidt de monitoring van larven en poppen van steekmuggen rondom de herinrichtingsgebieden Peize en Roden-Norg in de periode mei-oktober 2008 tot de conclusie dat er momenteel geen sprake is van het optreden van eventuele overlast van steekmuggen. De mogelijke broedlocaties zijn spaarzaam in het gebied aanwezig en de daarin voorkomende steekmuggen zijn veelal laag in aantal. De larven en poppen van huissteekmuggen (Culex en Culiseta (Culiseta)) zijn het meest talrijk aanwezig in de herinrichtingsgebieden. Ze zijn van juni tot en met september aangetroffen.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009

  De landbouw in het Groene Hart kan zich goed meten met die in andere delen van Nederland en is vitaal te noemen en belangrijk voor de economie van het gebied. Met de stedelijke bevolking in de buurt liggen er ook duidelijke kansen voor verbreding en verdieping. Er gaat ook veel werkgelegenheid en toege) voegde waarde in de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijfs) takken samen. Daarmee heeft de landbouw in het Groene Hart een duurzame toekomst.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  In de Albrandswaard wordt de komende jaren door de provincie Zuid-Holland een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 600 ha in omvang ontwikkeld, getiteld 'Landschapspark Buytenland'. Dit in het kader van de PKB Mainport ontwikkeling Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft nu aan LEI, Alterra en CLM gevraagd om enkele bedrijfsconcepten te ontwikkelen voor 'natuurakkers'. Het gaat hierbij om de concepten voor het samengaan van akkerbouw en natuur onder regie van de akkerbouwer.

 9. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2009

  Dit LEI artikel geeft een aanzet tot een analyse van de efficiëntie van de besluitvorming rond de bescherming en versterking van natuur en landschap in Nederland. Drie onderwerpen worden nader belicht: de aankoop van grond voor de EHS, de ontwikkelingen van het EHS beleid vanuit het perspectief van dynamische efficiëncy. In dat kader komt ook de wildgroei van bedrijventerreinen ter sprake

 10. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiting van een deelproject waarin de gevolgen van verschillende peilstrategieën voor onder andere maaivelddaling, waterinlaat, emissies en waterkwaliteit zijn onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van modeluitkomsten uit twee eerdere studies die in representatieve deelgebieden zijn uitgevoerd.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page