Search | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 7.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012

  In dit project is de ontwikkeling van het ecosysteem in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (Referentiegebied) gevolgd en vergeleken met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn (controle-gebied). Hierbij is vooral gekeken naar benthische mariene fauna en de bodembedekking (schelpengruis) in de geul, maar ook litorale en sublitorale mosselbanken, de zeehondenpopulatie en de vogelvoorkomens zijn meegenomen.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012

  Vooral sinds de scherpe stijging van de voedselprijzen in 2007/2008 is er een sterk toegenomen belangstelling van landen en bedrijven om grond in andere landen in gebruik te nemen voor de productie van landbouwgewassen, zowel voor voedselgewassen als voor biobrandstoffen. Het gaat om zeer grote oppervlaktes cultuurgrond, met soms vergaande consequenties voor de plaatselijke bevolking. Naast China en de olierijke maar ‘voedselarme’ landen in het Midden Oosten zijn ook Europese bedrijven actief op dat terrein.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012

  De mariene systemen en de kustzones worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende functies. Hierdoor ontstaan nieuwe 'competing claims' op deze ruimte. Deze variëren van claims van natuur en biodiversiteit (zee-reservaten), vanuit de economie (visreservaten voor de visserij) tot het ontwikkelen van zones voor windmolens, boorplatforms, zandwinning, scheepvaart etc. Dit rapport geeft een beschrijving van een relatief nieuw fenomeen dat in opkomst is: Multifunctionele Platforms op Zee waarop maritieme activiteiten met elkaar zijn geclusterd op zee.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2012

  Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig bekend. In samenwerking met de gas- en olie-industrie proberen onderzoekers van onder meer IMARES daar beter zicht op te krijgen.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012

  Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren

 6. Library Resource
  Peer-reviewed publication
  September, 2012
  South Africa, Canada, Southern Africa

  Customary land tenure is normally not based on codified or statutory sources, but stems from customary traditions and norms. When westernised courts have to interpret and adjudicate these customary traditions and norms, the normal rules of statutory interpretation cannot be followed.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page