Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 50,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Search results

Showing items 1 through 9 of 15.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1965

  De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april I964 het Landbouw- Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van de ruilverkaveling-in-voorbereiding "Houtse Polders". Deze schets is een uitwerking van en een toelichting op de bestaande statistische documentatie over het betrokken gebied.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2000
  Netherlands

  In het gebied rond de Loonse en Drunense Duinen bij Tilburg wil een aantal partijen een grondbank opzetten. Aanleiding hiervoor is dat verschillende grondeigenaren grond in tijdelijk gebruik willen geven bij de agrariërs in de omgeving. Overlegplatform Duinboeren is een plaatselijke organisatie van de boeren die actief is op het gebied van plattelandsvernieuwing door boeren. Dit overlegplatform speelt bij de grondbank een belangrijke rol. Het bepaalt aan de hand van criteria welke boeren het meest inaanmerking komen voor het gebruik van de grond. Hiermee adviseert het de grondeigenaren.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2005

  Dit rapport gaat de wensen en behoeften aan een digitaal kennisportaal voor gebiedsgericht beleid na. Aanleiding is een onderzoeksrapport van het voormalige EC-LNV waarin werd geconstateerd dat de bestaande site voor gebiedsgericht beleid niet voldeed en kennis tussen gebiedsactoren en kennisinstellingen beter moest worden ontsloten. Aansluitend bij de decentralisatie wil het Rijk provincies zo goed mogelijk faciliteren.

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2005

  De daling van het aantal agrarische bedrijven roept de vraag op, wie het cultuurlandschap in de toekomst zal beheren. Want ruim tachtig procent van de vrijkomende agrarische bebouwing verandert van boerderij in woonhuis. In de praktijk vernadert daarmee ook het uiterlijk van het gebouw, van het erf en het landschap. De twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer willen deze nieuwe buitenlui gaan inforemeren en van advies dienen. Met financiële steun van LNV is een project opgestart om de nieuwe doelgroep te leren kennen.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2004
  Netherlands

  Dit rapport wil provincies en gemeenten attenderen op de waarschijnlijk snelle transitie naar niet-agrarisch gebruik van hun buitengebied, ze helpen de kansen hierop per gemeente in te schatten en aangeven, hoe ze erop kunnen inspelen. Drie vragen staan centraal: 1. Welke indicatoren bepalen de kans op transitie naar niet-agrarisch gebruik van het buitengebied? 2. Wat zijn volgens deze indicatoren de kansen van de Nederlandse gemeenten? 3. Hoe kunnen met name de gemeenten die kans lopen op snelle transitie, hierop inspelen?

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2004
  Netherlands

  De beschouwing op de ¿Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de Provincie Utrecht¿ is in opdracht van de Provincie Utrecht uitgevoerd. Op basis van een korte literatuur studie zijn gegevens verzameld en door middel van interviews zijn beschreven beleidsregels van de handleiding bestemmingsplannen (hoofdstuk8) getoetst in de (beleids)praktijk. Tot slot zijn beleidsregels getoetst aan de gevonden resultaten.

Share this page