Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Have your say and take the survey now!

Search results

Showing items 1 through 9 of 28.
 1. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2013

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 2. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2010

  De bloembollenteelt heeft de naam één van de meest vervuilende teelten te zijn, maar volgens vogelaar Kees Langeveld valt er meer dan genoeg aan natuur te beleven in de bollenvelden. Zo holt de leeuwerik landelijk gezien sterk achteruit in aantal, maar tussen de tulpen blijft hij stabiel. In dit artikel laten we zien dat de 'bollenvogel' het resultaat is van de acties van burgers in het verzet tegen woningbouwplannen.

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2008

  De belangen van landeigenaren en natuurbeschermers staan vaak tegenover elkaar als het gaat om de vraag waar beheer en ontwikkeling van natuur wenselijk zijn. Het Programma Beheer laat de allocatie van subsidies binnen percelen over aan de aanvragers. Veelal zijn economische argumenten dan doorslaggevend. Een ruimtelijk bio-economisch model laat zien dat dit ertoe leiden kan dat met de gemaakte kosten niet het maximale ecologische resultaat wordt behaald

 4. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2006

  De ruimtelijke planner tendeert naar decentrale besluitvorming. In de ontwikkelingsplanologie nemen groepen actoren uit private en publieke sectoren besluiten over de toekomst van een gebied. Daarmee verandert de gebruiker van landschapsecologische kennis van een ruimtelijke ordeningsprofessional in een actor met belangen in het gebied en zal ook die kennis op een andere manier moeten worden aangeboden. Welke rol kunnen aansprekende ruimtelijke concepten daarbij spelen? Een analyse aan de hand van groenblauwe netwerken

 5. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1980

  De rol die voorlichting kan spelen bij het landinrichtingsbeleid, wordt in sterke mate beinvloed door het feit dat het belang dat dit beleid tracht te dienen gewoonlijk slechts ten dele overeenstemt met hetgeen de betrokkenen als hun belang zien. Ook het belang van de boeren, de natuurbeschermers, de recreanten en de belastingbetalers is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. Het is een politieke beslissing welk gewicht aan elk van deze belangen wordt toegekend.

 6. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1986
  Netherlands
 7. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2000

  Hoogtepunten uit de Natuurbalans 2000 van het Natuurplanbureau: aanvullend milieubeleid is nodig in de vorm van betere milieucondities en ruimtelijke samenhang van natuurgebieden; aanleg van groen rond steden stagneert; prioritering waar welke landschapskwaliteiten behouden dienen te blijven ontbreekt; een uitgewerkt beschermingsbeleid voor de Noordzee ontbreekt

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 1999

  De afzonderlijke en gecombineerde werking van 2 technieken, Cellulaire Automata en Multi Agent Simulatie, voor het modelleren van ruimtelijke processen worden besproken

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page