Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 9.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Dit WOT werkdocument bevat de resultaten van het WOT programma 001: monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Voor dit onderzoek zijn 772 grondeigenaren geïnterviewd die landbouwgrond in of om de Ecologische Hoofdstructuur bezitten. Doel van het onderzoek is: het nagaan van de interesse bij landbouwers om hun landbouwgrond om te zetten in blijvende natuur, tussen nu en 10 jaar, binnen de EHS volgens de PSN regeling

 3. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2007
  Netherlands

  LNV is opdrachtgever voor het beleidsondersteunend onderzoek dat door Wageningen Universiteit & Researchcentrum wordt uitgevoerd.. Sinds 2004 is het onderzoek samengebracht in negen clusters, waaronder: Vitaal Landelijk Gebied (VLG). Deze VLG rapportage geeft een thematisch overzicht van onderzoeksresultaten over 2006 (waaronder: bodem, water, klimaat, stad & platteland, landschap). Dit is het eerste jaarboek van het cluster Vitaal landelijk Gebied (VLG).

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de literatuur over de Groene Kuznetscurve. Op basis daarvan concluderen we dat overheidsbeleid een essentieel onderdeel is van mogelijke relaties tussen macro-economie en natuur- en landschapsontwikkeling. Consistentie is een eis om een optimale combinatie van groei en natuur tot stand te brengen.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  De agrarische grondprijs wordt in verstedelijkte gebieden van Nederland gedomineerd door de mate van stedelijke druk. Daartegenover staat dat in de meer afgelegen landbouwgebieden de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit de resultaten van een hedonisch prijsmodel dat het LEI en Wageningen Universiteit samen hebben ontwikkeld.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Dit rapport schetst de methoden, resultaten en implicaties voor beleid van een onderzoek onder grondeigenaren naar hun belangstelling, motieven en knelpunten bij natuuraanleg volgens de functieverandering van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Het onderzoek omvatte drie delen: een gericht op grondeigenaren, een gericht op deelnemers aan de functieverandering en een gericht op grondeigenaren die geprobeerd hebben functieverandering te realiseren, maar waarvan de pogingen gestrand zijn.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Dit rapport bevat een evaluatie van de rol van provincies bij de functiewijziging van landbouwgronden naar gronden met een functie natuur, als onderdeel van de omslag in het Natuurbeleid. Hierbij worden minder gronden voor natuur verworven voor beheer door terreinbeherende organisaties, en meer gronden door particulieren in beheer genomen. Via documentanalyse en interviews met provincies is geanalyseerd hoe ze deze omslag vormgeven en zijn conclusies getrokken over de kansrijkheid van de omslag.

 8. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2007
  Netherlands

  Sinds het vrijlaten van de prijs van onverpachte grond, in 1963, heeft er in Nederland zowel eind jaren zeventig als eind jaren negentig een explosieve grondprijsstijging plaats gevonden, gevolgd door een bijna even forse daling. De reële grondprijsontwikkeling laat zien dat beide pieken ongeveer even hoog zijn. Voor elk van de 2 perioden werd in dit onderzoek de prijs afgezet tegen de verhandelde oppervlakte. Dat leverde in beide gevallen een cyclus op.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page