Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Have your say and take the survey now!

Search results

Showing items 1 through 9 of 6.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003
  Netherlands

  The 1986 CORINE land cover database of the Netherlands was revised and updated on basis of Landsat satellite images and ancillary data. Interpretation of satellite images from 1986 and 2000 resulted in the CLC2000, CLC1986rev and CLCchange databases. A standard European legend and production methodology was applied. Thirty land cover classes were discerned. Most extended land cover types were pastures (231), arable land (211) and complex cultivation patterns (242). Between 1986 and 2000 around 4.76% of land changed its land cover.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003
  Netherlands

  De kadastrale kaart van 1832 geeft in detail (1:2500) per gemeente de eigendomssituatie en het grondgebruik weer. De kaarten en leggers (OAT) zijn momenteel als scans ontsloten, maar daarmee niet bruikbaar voor analyses in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). In een pilotproject is de kadastrale kaart van de gemeente Heino (Overijssel) ontsloten als GIS-bestand en zijn er landschapsecologische analyses uitgevoerd. Hiervoor is ook een terugvertaling gemaakt van de huidige bodem- en grondwaterkaart naar een historisch bestand.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003
  Netherlands

  Voor toepassing in landelijke modellen bij het Milieuplanbureau is voor de periode rond 1970 een GIS-bestand met grondgebruik ontwikkeld met een resolutie van 500-metergrids. De basisgegevens hiervoor zijn ontleend aan de topografische kaarten die rond 1970 zijn verschenen. Met een automatische classificatie zijn kaartkleuren omgezet naar tien legenda-eenheden. Onderscheiden zijn akker, gras, heide en hoogveen, bos, bebouwd gebied en wegen, zoet en zout water, kassen, vliegvelden en kale grond. Het resultaat is een landsdekkend bestand van Nederland met dominant grondgebruik rond 1970.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003

  De Dienst Basisregistraties (DBR) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de basisregistratie percelen (BRP). DBR heeft Alterra gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteitsaspecten juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de BRP. Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in zeven deelonderzoeken. Verificatie van de kwaliteit heeft plaatsgevonden op basis van veldbezoek, dossieronderzoek en vergelijking met beschikbare referentiebestanden.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2003

  In opdracht van het ministerie van LNV wordt onderzocht wat de bruikbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het informatiemodel van de ruimtelijke ordening (IMRO) zijn voor het vastleggen en uitwisselen van ruimtelijke plannen die betrekking hebben op de groene ruimte. Uit de probleemanalyse blijkt dat IMRO niet geheel toereikend is en dat er een aantal knelpunten bestaat. Vervolgens worden suggesties gedaan om deze problemen op te lossen. Als oplossing voor een aantal problemen wordt het GeneriekeRuimtelijke Informatiemodel (GRIM) gesuggereerd.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page