Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Search results

Showing items 1 through 9 of 307.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2010
  Netherlands

  De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in de Provincie Noord-Holland ligt achter op schema. Hierom hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten te onderzoeken of via een herbegrenzing een groter deel van de EHS nog is te realiseren. De gebieden die in aanmerking komen voor herbegrenzing zijn beoordeeld op de ruimtelijke samenhang van het gebied zelf én de mate waarin het gebied bijdraagt aan de omgeving. Op basis van de analyses mag geconcludeerd worden dat de beoogde herbegrenzing in Noord-Holland goed is voor de ruimtelijke samenhang van de provinciale EHS.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiting van een deelproject waarin de gevolgen van verschillende peilstrategieën voor onder andere maaivelddaling, waterinlaat, emissies en waterkwaliteit zijn onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van modeluitkomsten uit twee eerdere studies die in representatieve deelgebieden zijn uitgevoerd.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2009
  Netherlands

  In de provincie Limburg is er steeds meer discussie tussen overheden, de landbouwsector en maatschappelijke organisaties over de inrichting van het landelijk gebied in relatie tot de landbouwproductieruimte en andere maatschappelijke gewenste opgaven (groene, blauwe, maar ook rode opgaven). De provincie Limburg wilde graag door uitvoering van een strategisch onderzoek inzicht en ondersteuning in de vraag welke maatregelen en instrumenten ontbreken c.q.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2015
  Netherlands

  De kadasterwet stelt dat er elke drie jaar een audit moet plaatsvinden op de kwaliteit van de authentieke gegevens van de Basisregistratie Kadaster In 2015 heeft Alterra voor de tweede maal deze audit uitgevoerd d.m.v. interviews en literatuurstudie. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van deze audit, inclusief een verklaring over de kwaliteit van de Basisregistratie Kadaster.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2014

  Deze beleids- en wetsevaluatie van de landinrichtingsregels uit de Wet inrichting landelijk gebied toont dat inzet van het landinrichtingsinstrumentarium voor doorzettingsmacht zorgt bij de aanpak van meervoudige inrichtingsopgaven in het landelijk gebied. Doorzettingsmacht alleen is hiervoor echter niet voldoende. Om succes te hebben moeten gebiedspartijen ervan overtuigd zijn dat landinrichting nodig is en zich mede-eigenaar voelen van het proces.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2014

  De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie! Vraag is of het huidige planningsinstrumentarium toereikend is om deze urgenties aan te pakken en zo innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2012

  De mariene systemen en de kustzones worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende functies. Hierdoor ontstaan nieuwe 'competing claims' op deze ruimte. Deze variëren van claims van natuur en biodiversiteit (zee-reservaten), vanuit de economie (visreservaten voor de visserij) tot het ontwikkelen van zones voor windmolens, boorplatforms, zandwinning, scheepvaart etc. Dit rapport geeft een beschrijving van een relatief nieuw fenomeen dat in opkomst is: Multifunctionele Platforms op Zee waarop maritieme activiteiten met elkaar zijn geclusterd op zee.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page