Search results | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Have your say and take the survey now!

Search results

Showing items 1 through 9 of 213.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1994
 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 1993
  Netherlands

  Voor een bijna 100 ha groot tuinbouwgebied in de gemeente Hoorn zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in de agrarische sector nagegaan. Het oorspronkelijke verkavelingspatroon van lintbebouwing met smalle lange tuinen vormt veelal een beperking voor een doelmatige bedrijfsinrichting. Gebleken is dat een deel van de tuinders desondanks bedrijven heeft opgebouwd die een bestaansbasis vormen voor een aantal medewerkers. Het merendeel van hen wil het intensieve bedrijf in het gebied blijven uitoefenen.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat de militaire luchthaven Valkenburg gepland voor ontwikkeling als stedelijk gebied. Binnen de betreffende gemeentes (Wassenaar, Katwijk, Valkenburg) zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties voorstander voor het behoud van de luchthaven. Om vanuit de optiek van natuurwaarden een bijdrage aan de discussie en besluitvorming te leveren is Alterra gevraagd om de potentiële ecologische waarde van het marinevliegkamp te beschrijven

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL.

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Ter verwezenlijking van een groen-blauwe structuur heeft de gemeente Amersfoort opdracht verleend tot het beschrijven van 24 investeringsprojecten die elders met succes zijn of worden uitgevoerd. Deze refereren aan concrete wensen die zich in de vijf deelgebieden van de gemeente (Eempolder, Vallei, Heuvelrug, Stad en Eemloop) voordoen met betrekking tot versterking, betere benutting of duurzaam beheer van elementen in de groene ruimte en het watersysteem.

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  In dit rapport worden ideeën uit verschillende rapporten over de Groningse Veenkoloniën verzameld en geanalyseerd. De analyse van deze ideeën is met behulp van methodes uit het gedachtegoed van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving uitgevoerd. Hierbij zijn vier thema's onderscheiden: de kamstad, de wateras, multifunctioneel landschap en sectorale versterking. Voor deze vier thema's zijn aanbevelingen gedaan om de ideeën sterker te verankeren in het ecologisch systeem, hetfunctioneren en de samenleving.

 7. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Met het in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voorgestelde beleid, worden de waardevolle landschappen in Nederland de komende 20 jaar vooralsnog onvoldoende beschermd tegen de oprukkende verstedelijking. Bij continuering van de huidige trends en zonder aanvullend beleid gaat in 2020 door verstedelijking ruim 20␟an de waardevolle landschappen verloren. Met name landschappen in de Noordvleugel van de Randstad en de provincie Utrecht staan onder druk. Het kabinet stelt in de Vijfde Nota wel doelen voor het behoud van landschap en introduceert onder meer het instrument 'groene contouren'.

 8. Library Resource
  Journal Articles & Books
  December, 2000

  Hoogtepunten uit de Natuurbalans 2000 van het Natuurplanbureau: aanvullend milieubeleid is nodig in de vorm van betere milieucondities en ruimtelijke samenhang van natuurgebieden; aanleg van groen rond steden stagneert; prioritering waar welke landschapskwaliteiten behouden dienen te blijven ontbreekt; een uitgewerkt beschermingsbeleid voor de Noordzee ontbreekt

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 60,000 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page