The biodiversity of poultry breeds Oravka and Bantam Oravka in Slovakia | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

Resource information

Date of publication: 
December 2007
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
AGRIS:SK2008100030
Pages: 
26-28

The breed of the hen Oravka was created by crossbreeding of the regional hens with Rhode Island, Wyandotte and New Hampshire. Oravka and Bantam Oravka were recognised as breeds in 1990. The original breeding goal to create a dual purpose poultry breed with good egg production, growth ability and adaptability on altemative outdoor rearing was fulfilled during the individual stages of breeding programme, which started in the 1950. This year, 40 controlled breeds of Oravka with 56 males and 502 females were registered. In the year 2007, 11 controlled breeds of Bantam Oravka with 13 males and 78 females were registered on the area of Slovakia. Small number of breeds and the current geographical transfer to more southern parts of southern parts of Slovak area are the risk factors of Oravka breeding. The changes of production conditions could have a negative impact its on resistance against unfavourable climatic conditions.

Oravka vznikla kombinačným krížením krajových kúr s plemenami rodajlendka, wyandotka a hempšírka. Oravka a zdrobnená oravka boli za čistokrvné plemená uznané v roku 1990. Pôvodný šľachtiteľský cieľ vytvoriť plemeno s kombinovanou úžitkovostou, s dobrou znáškou, rastovou schopnosťou a prispôsobivosťou k alternatívnemu výbehovému chovu bol splnený pomocou jednotlivých etáp v šľachtiteľskej činnosti od 50. rokov minulého storočia. Pre tento rok je uznaných 40 kontrolovaných chovov oravky s 56 plemenníkmi a 502 plemennicami. Na území Slovenska je pre rok 2007 uznaných 11 kontrolovaných chovov zdrobnenej oravky s 13 plemenníkmi a 78 plemennicami. Rizikovým faktorom v chove oravky je menšia početnosť chovov pri ich súčasnom geografickom presune do južnejších oblastí Slovenska. Zmena produkčných podmienok by sa mohla mať negatívny vplyv na odolnosť proti nepriaznivým klimatickým podmienkam.

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Hrnčár, C., Slovenská poľnohospodárska univ. v Nitre (Slovak Republic) Weis, J.

Data provider

Geographical focus

Share this page