Iziza Zikamasipala | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data
PDF icon Download file (904.18 KB)

Resource information

Date of publication: 
June 2010
Resource Language: 
Pages: 
16
License of the resource: 
Copyright details: 
Legal Resources Centre and Trust for Community Outreach and Education 

[XHOSA} Umhlaba wesisa kamasipala lusiphathela ithuba elilodwa lophuhliso lwamaphandle nohlaziyo kwezemihlaba nezolimo. Umthetho usixelela ukuba umhlaba wesisa kamasipala kufuneka ube negalelo kuhlaziyo kwezemihlaba apho uthi wenziwe ufumaneke ukuze usetyenziselwe ulimo ngabo babesakuya bengavumelekanga kwixa langaphambili ukuba

bafumane imihlaba yeziza zikamasipala. Abahlali basezidolophini abahluphekileyo nabanqwenela

ukuzibandakanya kwiinkuthalo zolimo kufuneka ngoko bacebe ukwenza amabango okufumana umhlaba wesisa kamasipala.

[ENG] 

Municipal commonage, used as a common resource for communities, poses a unique opportunity for rural development and land and agrarian reform. The law says that municipal commonage must be used to contribute towards land reform. It must be made available for agricultural purposes to those who were previously excluded from accessing commonages.

Poor town residents who want to engage in agricultural activities must therefore organise to demand access to municipal commonage. This booklet will help you to understand the law, access commonage and use commonage. 

This booklet was developed by the Legal Resources Centre and Trust for Community Outreach and Education 

Authors and Publishers

Author(s), editor(s), contributor(s): 
Legal Resources Centre and Trust for Community Outreach and Education 
Corporate Author(s): 
LRC Logo

 

The Legal Resources Centre (LRC) is South Africa’s largest public interest, human rights law clinic. Established in 1979, we use the law as an instrument of justice for the vulnerable and marginalised, including poor, homeless and landless people.

Publisher(s): 
LRC Logo

 

The Legal Resources Centre (LRC) is South Africa’s largest public interest, human rights law clinic. Established in 1979, we use the law as an instrument of justice for the vulnerable and marginalised, including poor, homeless and landless people.

Share this page