Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Page 3 | Land Portal
GIZ logo
Acronym: 
GIZ
Email: 

Localização

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Alemanha
DE
Working languages: 
inglês
alemão

As a service provider in the field of international cooperation for sustainable development and international education work, we are dedicated to shaping a future worth living around the world. We have over 50 years of experience in a wide variety of areas, including economic development and employment promotion, energy and the environment, and peace and security. The diverse expertise of our federal enterprise is in demand around the globe – from the German Government, European Union institutions, the United Nations, the private sector, and governments of other countries. We work with businesses, civil society actors and research institutions, fostering successful interaction between development policy and other policy fields and areas of activity. Our main commissioning party is the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The commissioning parties and cooperation partners all place their trust in GIZ, and we work with them to generate ideas for political, social and economic change, to develop these into concrete plans and to implement them. Since we are a public-benefit federal enterprise, German and European values are central to our work. Together with our partners in national governments worldwide and cooperation partners from the worlds of business, research and civil society, we work flexibly to deliver effective solutions that offer people better prospects and sustainably improve their living conditions.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Resources

Exibindo 11 - 15 de 338
Library Resource

Uganda: Land Inventory Protocol – A “FIT FOR PURPOSE” Solution Towards Secure Land Use and Ownership Rights

Materiais institucionais e promocionais
Julho, 2023
Uganda

The Global Programme 'Responsible Land Policy' (GPRLP) is part of the Special Initiative 'One World, No Hunger' of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), which aims to reduce extreme poverty and hunger.

Library Resource
RGIL Laos Community Grievance Handbook

ປຶ້ມຄູ່ມື ສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນ ດ້ານກະສິກຳຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Manuais e Diretrizes
Junho, 2023
Laos

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນເຂົ້າເຖິງກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງບໍລິສັດ, ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼືການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່ານັກລົງທຶນລະເມີດສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Library Resource
RGIL Laos Investors Guide ESS

ຄູ່ມືແນະນຳສໍາລັບ ນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການ ລົງທຶນດ້ານກະສິກຳຢ່າງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Manuais e Diretrizes
Junho, 2023
Laos

ລັດຖະບານຢູ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ລວມທັງສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທີ່ດິນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອເປັນວິທີການໜຶ່ງ ໃນການຮັບມືກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ ໂລກ. ຖ້າດຳເນີນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບແຫ່ງຊາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ດ້ວຍການສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

Library Resource
RGIL Investor Manual RAI Procedures

ຄູ່ມືແນະນຳສໍາລັບນັກ ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວກັບ ການ ລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ຢ່າງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Manuais e Diretrizes
Junho, 2023
Laos

ການລົງທຶນທີ່ດິນໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການເຂົ້າເຖິງ ປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຊຸມຊົນ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້.

Library Resource
RGIL Investors Community Engagement Manual

ຄູ່ມືສຳລັບນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

Manuais e Diretrizes
Junho, 2023
Laos

ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ສາມາດເປັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊັບ ພະຍາກອນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດເປັນໄພຄຸກຄານ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ນ້ຳ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດ.

Compartilhe esta página