Search results | Land Portal

Search results

Showing items 1 through 9 of 713.
 1. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Binnen het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik is een gebiedsanalyse uitgevoerd, vooral gezien vanuit de betrokkenen zelf (agrariërs, agribusiness, recreatiesector, natuurbescherming, bewoners en andere betrokkenen). Met behulp van gegevens uit het Ruimtelijk Economisch Model (REM) en de CBS-Landbouwtellingen zijn de ontwikkelingen in het studiegebied geanalyseerd en vergeleken met de ontwikkelingen elders. Om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in beeld te krijgen, zijn vervolgens interviews en discussiebijeenkomsten gehouden.

 2. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Deze publicatie gaat over de toekomst van natuur in het landinrichtingsgebied Losser en is een van de achtergronddocumenten die in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied zijn opgesteld, waarin het behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden ende realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) centraal staan. Hierbij is de rol voor de terreinbeherende organisaties alhier - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Edwina van Heek en Landschap Overijssel - van groot belang.

 3. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001

  Door wonen, zorg en groene functies op elkaar te betrekken in plaats van te scheiden ontstaan nieuwe functiecombinaties die voldoen aan maatschappelijke behoeften, zoals groene woonmilieus, woon-zorgvoorzieningen of ontspanningsmogelijkheden. Bovendien spelen deze vormen in op de beleidsdoelen zoals extramuralisatie van de zorg, plattelandsvernieuwing en differentiatie in woonmilieus. Realisatie kent nog veel (institutionele) belemmeringen. Door een lerende aanpak via experimenten kunnen rond deze thematiek gebiedsinnovaties worden vormgegeven.

 4. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Dit rapport kijkt naar de lange termijn ontwikkelingen - de komende twee decennia - in het agrarisch gebied, met daarbij de ambities van de Stichting Natuur en Milieu in het achterhoofd. Het agrarisch gebied slaat op dat deel van Nederland dat niet verstedelijkt is noch natuurterrein. De volgende vragen worden beantwoord. - Wat mogen we in de diverse gebieden op langere termijn verwachten? - Wat is gezien de doelstellingen van SNM eigenlijk gewenst met betrekking tot het agrarisch gebied? - Welke middelen staan tot onze beschikking om de kloof tussen verwacht en gewenst te overbruggen?

 5. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Voor een evaluatie van programma 314 zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd. 1 Welke prestaties heeft programma 314 geleverd en welke leerpunten kunnen worden opgetekend voor programma 376 (Mens, economie en groene ruimte)? 2 Wat is de doorwerking geweest van kennisproducten in de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van het beleid voor de groene ruimte en hoe kan deze doorwerking op middellange termijn vergroot worden? 3 Wat is de toekomstige vraag naar gammaonderzoek voor de groene ruimte en in welke richtingen moeten de investeringen in onderzoek gaan?

 6. Library Resource
  Reports & Research
  December, 2001
  Netherlands

  Monitoring land use with geographical databases is widely used in decision-making. This report presents the possibilities, methods and adapted techniques using geo-information in monitoring land use changes. The municipality of Soest was chosen as study area and three national land use databases, viz. Top10Vector, CBS land use statistics and LGN, were used. The restrictions of geo-information for monitoring land use changes are indicated. New methods and adapted techniques improve the monitoring result considerably.

Land Library Search

Through our robust search engine, you can search for any item of the over 64,800 highly curated resources in the Land Library. 

If you would like to find an overview of what is possible, feel free to peruse the Search Guide


Share this page