คู่มือการทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
February 2018
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:242
Copyright details: 
สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธันวาคม 2560

รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) เป็นคู่มือที่รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามตามกฏหมาย เพื่อนําไปสู่การความเข้าใจร่วมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสและศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ในการเป็นผู้ประกอบการทำไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และนำไปสู่การกระบวนการจัดทำเฟล็กทีในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

Authors and Publishers

Publisher(s): 

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Data provider

RECOFTC

RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.

Share this page