รายงานการสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน:การจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน | Land Portal

Resource information

Date of publication: 
January 2014
Resource Language: 
ISBN / Resource ID: 
recoftc:256

รายงานฉบับนี้ นำเสนอความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งของชุมชน ที่ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ 6 ตำบล ในจังหวัดตราด เพื่อต่อยอดรูปธรรมที่ทั้งชุมชนและโครงการต่างๆ ได้พัฒนาขึ้น การดำเนินงานขับเคลื่อนผ่านการพัฒนา "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน" โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีแผนการจัดการทรัพยากรในทุกตำบล การจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรท้องถิ่น หลักสูตรและสื่อเพื่อการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มต่างๆ ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดจะเน้นประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักและขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชน ในด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

qr code

Authors and Publishers

Publisher(s): 

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Data provider

RECOFTC


RECOFTC is derived from an abbreviated form of the organization's legal name, Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. Formerly the organization was known as RECOFTC – The Center for People and Forests.


 


Share this page